Warunki najmu

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW FIRMY „I & I”

Wynajmujący wynajmuje Najemcy lub stronie odpowiedzialnej wspólnie z Najemcą, którego /ych/ podpis /y/ widnieją na umowie najmu, pojazd określony w postanowieniach niniejszej umowy, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.

Ogólne warunki stanowią nieodłączną część pierwszej strony umowy najmu.

Opłaty.

Opłata za dobę najmu pojazdu liczona jest od danej godziny wynajmu. Przy zwrocie pojazdu, po upływie danej godziny wynajmu, wynajmujący nalicza stawkę za następną dobę wynajmu. Najemca zapłaci wszelkie inne opłaty podane na pierwszej stronie umowy najmu lub wymienione w obowiązujących taryfach Wynajmującego. Zaległości płatnicze naliczane są w/g stopy procentowej odsetek ustawowych, które ogłaszane są w Monitorze Polskim. Zapłacona przez Najemcę opłata za cały okres wynajmu z góry nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu z przyczyn leżących po stronie Najemcy.

Wynajem i zwrot pojazdu.

Wynajęty Najemcy pojazd jest w dobrym stanie technicznym, nieuszkodzony i pozbawiony wad. Pojazd jest wyposażony w 5 kół bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia któregokolwiek z nich Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt kompletnego koła, odpowiadającego wszelkim parametrom uszkodzonego. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego pojazdu należy zgłaszać Wynajmującemu w chwili wynajmu. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd wynajmującemu z kompletem dokumentów, w stanie jakim go wynajął oraz w miejscu i w dniu określonym w niniejszej umowie. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego jakiejkolwiek ingerencji w pojazd przez Najemcę, niezgodnej z warunkami użytkowania określonymi w umowie, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt, bez możliwości zwrotu kaucji oraz zapłaconej opłaty za cały okres wynajmu pojazdu. Wynajmujący ma prawo naliczenia i pobrania dwukrotnie większej stawki za dobę od Najemcy w przypadku nie powiadomienia Wynajmującego o przedłużeniu okresu najmu. Najemca musi zawsze nosić dowód rejestracyjny pojazdu wraz z polisą ubezpieczeniową przy sobie i nie może pozostawiać tych dokumentów w wynajętym pojeździe. W przypadku zaginięcia wynajętego pojazdu razem z dowodem rejestracyjnym, polisą ubezpieczeniową z kluczykami pojazdu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową z tytułu kradzieży lub zaginięcia pojazdu do wartości rynkowej pojazdu na dzień jego zaginięcia. Wynajety samochód jest czysty na zewnątrz i wewnątrz i zwrócony zostanie również czysty. W innym przypadku zostanie naliczona opłata za jego czyszczenie. Za wynajęty pojazd pobierana jest każdorazowo kaucja gwarancyjna, która jest nieoprocentowana i zwracana przy zwrocie pojazdu w stanie w jakim został wynajęty. Wysokość kaucji uzależniona jest od rodzaju pojazdu.

Warunki używania pojazdu.

Najemca zobowiązany jest dbać o wynajęty pojazd i o jego wyposażenie.
Wynajęty pojazd nie może być używany:

przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego przez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu, na pierwszej stronie umowy najmu. Osoba ta powinna posiadać ważne prawo jazdy o odpowiedniej kategorii przynajmniej od 2 lat oraz spełniać określone przez Wynajmującego warunki w zakresie minimalnego wieku – 25 lat,
jeśli Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji,
wbrew przepisom prawa, celnym, drogowym lub innym,
poza granicami Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego,
w wyścigach, rajdach lub zawodach,
do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody Wynajmującego,
do holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów.

Uszkodzenia, utrata, kradzież.

Gdy wynajęty pojazd został uszkodzony, skradziony bądź utracony – cały lub jego część – z winy Najemcy, Najemca ponosi finansową odpowiedzialność za rzeczywiste szkody i koszty naprawy maksymalnie do wysokości rynkowej wartości wynajętego pojazdu na dzień powstania szkody. Jeżeli szkoda została wyrządzona w rozmyślny sposób albo w skutek poważnego zaniedbania ze strony Najemcy (np. pozostawienie radia z panelem w samochodzie), lub ze względu na niezdolność Najemcy do prowadzenia pojazdu z powodu wpływu alkoholu lub narkotyków, odpowiedzialność cywilno – prawna oraz finansowa jest nieograniczona.Jeżeli Najemca spowodował wypadek i dokonał ucieczki z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków wynikających z niniejszych warunków, będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody : spowodowane podczas prowadzenia przez nieupoważnionego kierowcę lub wykorzystania pojazdu do zabronionych celów, jak również przez przewożone towary czy powstałe w rezultacie nieodpowiedniego postępowania z pojazdem.

Wypadki i kradzieże.

W razie zaistnienia wypadku lub kradzieży, Najemca musi natychmiast powiadomić policję.
Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić Wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach spowodowanych przez pożar, powódź, kradzież, wypadek lub inne zdarzenie losowe. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń Najemca zobowiązany jest przekazać Wynajmującemu pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym. W szczególności raport z wypadku powinien zawierać nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków zdarzenia jak również numery rejestracyjne uczestniczących pojazdów. Gdy dalsze użytkowanie pojazdu może stanowić zagrożenie musi zostać powiadomiony najbliższy punkt Wynajmującego.

Dane personalne.

Najemca uznaje, że dane personalne podane w niniejszej umowie najmu będą przetwarzane automatycznie. Najemca wyraża zgodę aby dane te były przekazywane osobom trzecim szczególnie do celów zabezpieczenia finansowego i ubezpieczenia. Odpowiedzialność Wynajmującego. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajmowanym pojazdem lub jego użytkowaniem. Również we wszystkich innych przypadkach Wynajmujący nie odpowiada, a Najemca nie będzie czynił Wynajmującego odpowiedzialnym za jakiekolwiek roszczenia.Wynajęty pojazd musi być parkowany na parkingach strzeżonych podczas postoju.

Ubezpieczenie Auto – Casco pojazdu.

Wynajęty pojazd jest ubezpieczony w zakresie OC i Auto – Casco, a zatem Wynajmujący przejmuje na siebie odpowiedzialność finansową za uszkodzenia pojazdu lub jego części powyżej kwoty 1 000,00 EURO. Do kwoty 1000,00 EURO, pełna odpowiedzialność finansowa spoczywa na Najemcy. Nie wyklucza się pełnej odpowiedzialności finansowej Najemcy w przypadku zaniedbania, lub naruszenia przez niego warunków najmu, przepisów prawnych, lub warunków ubezpieczenia.

Ubezpieczenie osobowe.

Ubezpieczenie dotyczące wynajętego pojazdu nie zawiera ubezpieczenia osobowego.

Mandaty drogowe i kary parkingowe.

W okresie wynajmu samochodu, Najemca zobowiązany jest zapłacić wszelkie opłaty związane z miejscem parkowania, a przede wszystkim opłacać płatne strefy postoju jak również zapłacić wszystkie kary parkingowe nałożone na samochód w okresie wynajmu, a także zapłacić wszystkie mandaty drogowe otrzymane podczas okresu najmu – w tym również mandaty nałożone za nadmierną prędkość przy pomocy policyjnych kamer przydrożnych. W przypadku nie zapłacenia którejkolwiek z kar lub mandatu karnego, dane osobowe Najemcy podane zostaną przez Wynajmującego odpowiednim służbom w celu ściągnięcia nieuregulowanych przez Najemcę należności.

Siedziba i właściwości Sądu.

Niniejsza umowa jest sporządzona zgodnie z przepisami Prawa Polskiego. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd w Kielcach.

Akceptuję warunki najmu

……………………………………………………..

PODPIS NAJEMCY


UWAGA:

Wszystkie powyższe ceny nie zawierają podatku vat. Oferowane do wynajmu samochody są to auta salonowe – nowe, bezwypadkowe. Wszystkie samochody w okresie zimowym posiadają zimowe opony. Przy wynajmie pobierana jest od klienta kaucja zwrotna w wysokości od 500,00 pln do 2000,00 pln. Podane ceny zawierają ubezpieczenie OC, AC, NW.

Poniższe ceny zawierają limit kilometrów 200km na dobę.
Podstawienie samochodu na terenie miasta jest bezpłatne, poza miastem płatne 2,00 pln netto za 1 km.

Przy wynajmie jednodniowym doliczana jest opłata 50% ceny wynajmu.
Przy wynajmie długoterminowym na okres powyżej 1 roku istnieje możliwość zakupu wybranego przez klienta samochodu oraz możliwość indywidualnej negocjacji ceny.
Zainteresowanych wynajmem długoterminowym zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego na adres igormlynarczyk@iandi.com.pl z podaniem dokładnych danych dotyczących okresu wynajmu, klasy pojazdu, przewidywanych przebiegów itp.

OPŁATY DODATKOWE I KARY UMOWNE:

 1. Przekroczenie limitu kilometrów – 0,40 PLN za każdy kilometr powyżej ustalonego limitu.
 2. Podstawienie i odebranie od klienta samochodu w mieście, w którym znajduje się oddział – przy wynajmie powyżej 5 dni gratis!!!
 3. Podstawienie i odebranie od klienta samochodu w innym mieście – 2 zł/km.
 4. W przypadku wynajmu długoterminowego indywidualnie ustalana cena za podstawienie i odebranie od klienta pojazdu.
 5. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 500,00 PLN.
 6. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka – opłata w/g cennika autoryzowanego serwisu + marża 20%.
 7. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka – opłata w/g cennika autoryzowanego serwisu + marża 20%.
 8. Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu – opłata w/g cennika autoryzowanego serwisu + marża 20%.
 9. Brak kołpaka nieoryginalnego – 20,00 PLN.
 10. Brak kołpaka oryginalnego – 100,00 PLN.
 11. Brak panelu do radia – 500,00 PLN.
 12. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego – opłata w/g cennika autoryzowanego serwisu + marża 20%.
 13. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku – opłata w/g cennika autoryzowanego serwisu + marża 20%.
 14. Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem w/w rzeczy wg cennika wynajmu.
 15. Uzupełnienie brakującego paliwa – opłata równa dwukrotności ilości brakujacego paliwa zgodnie z obowiazującą w miejscu i czasie średnią ceną paliwa.
 16. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) – 2.500,00 PLN.
 17. Palenie tytoniu w samochodzie – 500,00 PLN.
 18. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem – 250,00 PLN.
 19. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem – 250,00 PLN.
 20. Zwłoka w zwrocie samochodu – dwukrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki.
 21. Myjnia obowiązkowa – 30.00 PLN.
 22. Czyszczenie wewnętrzne – 20.00 PLN
 23. Zwrot pojazdu ze znacznie zabrudzonym wnętrzem lub tapicerką – do 250,00 PLN.
 24. Uszkodzenie lub utrata pojazdu, bez względu na sprawcę tzw. „udział własny w szkodzie” – utrata części lub całości kaucji.
 25. Opcjonalne zniesienie udziału własnego w szkodzie – od 20,00 PLN/dzień jednak nie mniej niż 100,00 PLN za cały wynajem.
 26. Drobne szkody – wg wyceny PUH I&I Wypożyczalnia Samochodów.